Wydano album „Gmina Janów Podlaski. Historia, Kultura, Natura”

Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim wydał album pt.: ,,Gmina Janów Podlaski. Historia, Kultura, Natura” W albumie zaprezentowano bogatą przyrodę z ostatnią w europie dziką rzeką Bug, florę i faunę występującą na obszarze Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” i jego otuliny, przyrodę obszarów chronionych Natura 2000 oraz rezerwatów przyrody. Teren Gminy Janów Podlaski to także bogata historia związana z kilkuwiekową obecnością w Janowie Podlaskim Biskupów Łuckich. Janów słynie z monumentalnych zabudowań sakralnych, budynków poseminaryjnych, zamku biskupów, obiekty najstarszej w Polsce Stadniny Koni czy zabudowań gospodarstw agroturystycznych. W albumie znalazły się również informacje o działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury.  Wydanie albumu możliwe było dzięki dofinansowaniu w  ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

 

 

18