Informacja

Gmina Janów Podlaski będzie ubiegała się o środki finansowe na zapewnienie w przyszłym roku usług asystenta dla osób niepełnosprawnych oraz opieki wytchnieniowej.

Umożliwia to uruchomiony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nabór wniosków do dwóch programów pomocowych finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Budżet programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’ wynosi 150 mln zł.

Budżet programu ,, Opieka wytchnieniowa’’ wynosi 60 mln zł.

Głównym celem programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia uczestnikom programu:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

a) o stopniu znacznym lub

b) o stopniu umiarkowanym albo

c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Wsparcie asystenta pozwala wieść bardziej efektywne, niezależne i samodzielne życie.

                                                                           Więcej informacji….

Głównym celem programu ,,Opieki wytchnieniowej’’ jest odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa w ramach pobytu dziennego jak i pobytu całodobowego.

                                                                            Więcej informacji…

Osoby zainteresowane podanymi formami wsparcia zapraszamy do kontaktu z pracownikiem socjalnym GOPS tel. 83 341 30 93 wew. 48

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim w porozumieniu z Lubelskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża ponownie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Z programu mogą skorzystać mieszkańcy gminy znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, spełniający kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, trudności w integracji cudzoziemców, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm i narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna), których dochód nie przekracza:

– w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 1 542,20 zł,

– w przypadku rodziny – 1 161,60 na osobę w rodzinie.

W skład paczek żywnościowych w Podprogramie 2021 wchodzi 11 artykułów o łącznej wadze 28,17 kg na osobę na cały podprogram w tym: 1) artykuły warzywne i owocowe: groszek z marchewką 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,12 kg, powidła śliwkowe 1,50 kg, 2) artykuły skrobiowe: makaron jajeczny świderki 4,50 kg, kasza jęczmienna 1 kg, 3) artykuły mleczne: mleko UHT 5 l, 4) artykuły mięsne: szynka drobiowa 1,8 kg, szynka wieprzowa mielona 1,20 kg, filet z makreli w oleju 0,85 kg, 5) cukier: cukier biały 4,00 kg, 6) tłuszcze: olej rzepakowy 4,00 l.

Odbiór żywności planowany jest przy ul. Kościuszki 16 w Janowie Podlaskim od grudnia 2021 r. do czerwca 2022 r.

Osoby, które ch skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach programu POPŻ zobowiązane są do złożenia oświadczenia i przedstawienia dochodów netto swoich i osób wspólnie zamieszkujących, za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

Zapraszamy do zgłoszenia się do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dni robocze w nieprzekraczalnym terminie do 21.10.2021 r. w godzinach pracy Ośrodka 7.30-15.30 lub o kontakt telefoniczny (83) 341 – 30 – 93 wew. 38 lub 48.

Dodatkowo oprócz wsparcia żywnościowego realizowane będą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego tj. warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia, warsztaty edukacji ekonomicznej, programy edukacyjne. Wsparcie działaniami towarzyszącymi pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Ogłoszenie POPŻ

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w Programie osób jest całkowicie nieodpłatny. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

w celu ograniczenia skutków niepełnosprawności oraz stymulowania osoby niepełnosprwnej do podejmowania aktywności a tym samym zwiększenia jej szans do aktywnego i samodzielnego życia w środowisku lokalnym. Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzeniu i przyprowadzeniu ich do lub z placówki oświatowej.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o złożenie: – Karty zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021 (wypełnioną i podpisaną), – kserokopii aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, – podpisanej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych. Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski. Dokumenty można również przesłać pocztą elektroniczną na adres: gops@janowpodlaski.pl O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń. Przewidywana liczba uczestników Programu  to 10 osób, w tym:

 • 3 dzieci w wieku do 16 roku życia,
 • 1 osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 6 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karty zgłoszenia w formie papierowej dostępne są również w placówce GOPS  przy ul. Bialskiej 6a w Janowie Podlaskim. Prosimy o kontakt telefoniczny (83 3413 073)  w sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po Kartę lub ją dostarczyć. UWAGA! Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wybrać asystenta, który będzie świadczył na jej rzecz usługi z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Usługi asystenta mogą świadczyć: 1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, 2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu. Asystent   świadczący  usługę na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia  musi posiadać  zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do pracy  z dziećmi. Pliki do pobrania: Karta zgłoszeniowa do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Plakat promocyjny

Aktualności

Ogłoszenie

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną czyli za pośrednictwem:

 • portalu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl,
 • bankowości elektronicznej,
 • PUE ZUS,

a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.


Tak przedstawiają się poszczególne, terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.
 • Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
  z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
 • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
  z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
 • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
  z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.
 • Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia ,
  z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

Ważne!

 • Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
 • Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.
 • Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Zapytanie cenowe na świadczenie specjalistycznego poradnictwa: psychologicznego, prawnego i w zakresie uzależnień


OPS.24
2.6.2020

                                                                                                                                                                           Janów Podlaski, 31.12.2020 r.

ZAPYTANIE CENOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie specjalistycznego poradnictwa: psychologicznego, prawnego i w zakresie uzależnień

I. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim ul. Bialska 6a
tel. do kontaktu: 83 341 30 93 wew. 38

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zgodnie z przepisami art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro. Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu w/w ustawy.

III. Przedmiot zamówienia:

Świadczenie specjalistycznego poradnictwa dla osób i rodzin z problemem alkoholowym i narkomanii oraz innymi uzależnieniami, z problemem przemocy w rodzinie , dla rodzin mających problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi, dla dzieci i młodzieży zagrożonej demoralizacją oraz udzielenie konsultacji pracownikom instytucji pomocowych w zakresie:

a) poradnictwo psychologiczne – procesy diagnozowania , profilaktyki, terapii, konsultacji, motywowanie do podjęcia działań zmierzających do rozwiązania problemów – 2 godz. tygodniowo,

b) poradnictwo prawne – udzielenie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, prawa karnego, w szczególności poprzez podanie i omówienie odpowiednich przepisów, przekazanie wzorów pism i sporządzenie projektu pism procesowych – 2 godz. tygodniowo,

c) poradnictwo z zakresie uzależnień – specjalistyczna pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym – specjalista psychoterapii uzależnień – 2 godz. tygodniowo.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówień wskazaną w punkcie od a do c.

IV. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 20.12.2021 r.


V. Miejsce realizacji:
Gminny O
środek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim ul. Bialska 6a

VI. Kryterium wyboru wykonawcy
Cena za 1 godzinę usługi jest jedynym kryterium oceny ofert.
W cenę godziny należy wliczyć koszty dojazdu oraz niezbędnych materiałów koniecznych do wykonania usługi.
Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą , który przedłoży ofertę z najniższą ceną.


VII. Wymagania dotyczące wykonawcy

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy posiadający kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz mający wiedzę na temat picia szkodliwego, uzależnienia, współuzależnienia , sytuacji dzieci w rodzinie alkoholowej , problemów pijących nastolatków, zjawiska przemocy w rodzinie.
2. Weryfikacja kompetencji i uprawnień dokonana będzie na podstawie dyplomu ukończenia studiów, dokumentu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie poradnictwa związanego z przedmiotem zapytania cenowego.
3.Wykonawca zobowiązany jest również w okresie ogłoszenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego do bezwzględnego stosowania przepisów obowiązujących w tym zakresie oraz zaleceń i wytycznych właściwych organów związanych z zapobieganiem rozpowszechniania się choroby COVID-19.

VIII. Oferta powinna zawierać:
– formularz ofertowy,
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych,
– oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 12 stycznia 2021 r.

na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski.

Ofertę można również przesłać pocztą elektroniczną na adres: gops@janowpodlaski.pl z dopiskiem

poradnictwo specjalistyczne”.

Oferty, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja z wyboru oferty umieszczona będzie na stronie internetowej Gminy Janów Podlaski oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

X. Informacje dodatkowe
1) Po wybraniu najkorzystniejszej oferty zamawiający skontaktuje się z wybranym oferentem

2) Rozliczenie wykonania umowy następować będzie na podstawie karty czasu pracy. W karcie czasu pracy Zleceniobiorca wskazuje ogólny zakres wykonywanych czynności oraz liczbę godzin poświęconych na ich wykonanie.

zapytanie cenowe

Załączniki:

formularz ofertowy- świadczenie specjalistycznego poradnictwa- załącznik nr 1 do zapytania- pdf

formularz ofertowy- doc

klauzula informacyjna– załącznik nr 2  do zapytania- pdf

klauzula informacyjna- doc

wzór oświadczenia– załącznik nr 3  do zapytania-pdf

wzór oświadczenia- doc

Wybór oferty

Wybór oferty poradnictwo specjalistyczne

Zapytanie cenowe w sprawie przewozu pracowników socjalnych w celu przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz prowadzenia pracy socjalnej

                                                                                                                                      ZAPYTANIE CENOWE


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług transportowych osób, polegający na przewozie pracowników socjalnych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych oraz prowadzenia pracy socjalnej na terenie gminy

I. Zamawiający:
Gminny O
środek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim ul. Bialska 6a
tel. do kontaktu 83 341 30 93 wew. 38

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zgodnie z przepisami art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z poźn. zm. ) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro. Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w  rozumieniu w/w ustawy.

III. Przedmiot zamówienia:
przewóz pracowników socjalnych w celu przeprowadzania wywiadów

środowiskowych oraz prowadzenia pracy socjalnej na terenie gminy Janów Podlaski

IV.Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r. w zależności
od potrzeb w dni robocze w godzinach pracy Gminnego O
środka Pomocy Społecznej
(przeci
ętna liczba km. – ok. 1 000)

Trasa ustalana będzie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (1 dzień przed wyjazdem),

wyjazd z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim do wskazanych przez

pracownika GOPS miejsc na terenie gminy

V. Kryteria wyboru wykonawcy:

Cena za 1 km jest jedynym kryterium oceny ofert.
Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który przedłoży ofertę z najniższą ceną.

VI. Wymagania dotyczące wykonawcy

1. Wykonawca będzie wykonywać usługę zgodnie z przepisami prawa , a w szczególności
zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U z 2019, poz
2140 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2020, poz.110 z późn. zm)
2. Wykonawca powinien posiadać ważne prawo jazdy kategorii odpowiadającej do kierowanego pojazdu, niezbędne badania lekarskie oraz aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż.

3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania uprawnień do wykonywania odpłatnego
transportu osób, a ponadto posiadania
aktualnej i ważnej polisy ubezpieczenia OC i NW
w zakresie ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności.
4. Samochód, który będzie użyty do realizacji zamówienia musi posiadać aktualne badania
techniczne
dopuszczające pojazd do ruchu.
5.Wykonawca będzie dysponować odpowiednim pojazdem osobowym do przewozu co najmniej

4 osób.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób trzecich, w tym wobec pracowników za szkody powstałe w toku wykonania usługi.7. Wykonawca zobowiązany jest w okresie ogłoszenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego do bezwzględnego stosowania przepisów obowiązujących w tym zakresie oraz zaleceń i wytycznych właściwych organów związanych z zapobieganiem rozpowszechniania się choroby COVID-2019.

VII . Do oferty należy dołączyć:

– formularz ofertowy,
– informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych,
– oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych.

VIII Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy składać osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail:gops@janowpodlaski.pl (skan z podpisem) lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 30 grudnia 2020 r. na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Bialska 6a

21-505 Janów Podlaski

Oferty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie

będą rozpatrywane.

IX. Informacja z wyboru oferty umieszczona będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Janów Podlaski oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa zlecenia.

Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 – informacje dotyczące przetwarzania danych
Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych

Zapytanie cenowe przewóz pracowników socjalnych

Załącznik nr 1 formularz ofertowy przewóz pracowników socjalnych

Klauzula GOPS – zamówienia publiczne

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych

Informacja z wyboru oferty na świadczenie usług transportowych osób, polegający na przewozie pracowników socjalnych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych oraz prowadzenia pracy socjalnej na terenie gminy w 2021 r.

wybór oferty- przewóz pracowników socjalnych