Inwestycje dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Wójt Gminy Janów Podlaski informuje o realizacji inwestycji polegającej na budowie ulicy Polnej wraz z włączeniem drogi wojewódzkiej nr 698. W ramach przedsięwzięcia powstała droga o nawierzchni
z betonu asfaltowego o długości 930 m oraz stałej szerokości jezdni 6,0 m. Budowie ulicy towarzyszyła budowa skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego i przebudowa włączenia do drogi wojewódzkiej nr 698. Wzdłuż drogi po prawej stronie jezdni powstał chodnik o szerokości 2,00 m. Powstały także 62 zjazdy na prywatne posesje wykonane z kostki brukowej, a także włączenia do dróg gruntowych. Wybudowano również kanalizację deszczową do odprowadzania wód opadowych.Droga zyskała ponadto nową organizację ruchu drogowego dzięki ustawieniu 18 pionowych znaków drogowych i wymalowaniu oznakowania poziomego (linie rozdzielające pasy jezdni i przejścia dla pieszych).
Koszt realizacji zadania wyniósł 2 952 634,75 zł.
Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania wyniosła 1 471 648,00 zł.