Data: 19-11-2019
Imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła

Gospodarka Odpadami w Gminie

Janów Podlaski

 

 


 

- „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów Podlaski" załącznik do uchwały Nr 135/12 z 28.12.2012 r.

- Uchwała nr XIII/136/12 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

- UCHWAŁA Nr XI/105/16 RADY GMINY JANÓW PODLASKI z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XI /104 /16 RADY GMINY JANÓW PODLASKI z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz  określenia warunków i trybu   składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za  pomocą środków komunikacji elektronicznej

Formularz deklaracji DOC

Formularz deklaracji PDF

- UCHWAŁA Nr XXI/186/17 RADY GMINY JANÓW PODLASKI z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała nr XIII/140/12 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia sposobu obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców oraz ustalenia stawek opłat za pojemniki.

- UCHWAŁA Nr VII/55/15 RADY GMINY JANÓW PODLASKI z dnia 23 października 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

- Informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).