Data: 27-07-2017
Imieniny: Aureliusza, Natalii, Rudolfa

Gospodarka Odpadami w Gminie

Janów Podlaski

 


 


  

- „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów Podlaski" załącznik do uchwały Nr 135/12 z 28.12.2012 r.

- Uchwała nr XIII/136/12 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

- Uchwała nr XIII/137/12 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała nr XIII/138/12 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

- Uchwała nr XIII/139/12 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała nr XIII/140/12 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia sposobu obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców oraz ustalenia stawek opłat za pojemniki.

- Uchwała nr XIII/141/12 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych