Gospodarka Odpadami w Gminie

Janów Podlaski

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z Janowa Podlaskiego

Harmonogram wywozu odpadów Janów Podlaski

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z pozostałych miejscowości

Harmonogram wywozu odpadów wsie

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z bloków na terenie Janowa Podlaskiego

Harmonogram wywozu odpadów Bloki

Zasady segregacji odpadów


Uchwala Nr XIX/155/21 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalania wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z tej opłaty.

Uchwała nr XIX/156/21 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Deklaracja doc.

Uchwała Nr XVII/139/20 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XI/73/19 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców oraz ustalenia stawek opłat za pojemniki

Uchwała nr XI/74/19 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Uchwała nr XI/75/19 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwał Nr XI/71/19 w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów Podlaski”

Uchwała Nr XIII/97/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów Podlaski

Uchwała Nr XVII/138/20  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów Podlaski”

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Janów Podlaski za rok 2020