Data: 23-09-2018
Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli


Aktualności

Informacja KRUS dot. ubezpieczenia pomocnika rolnika
opublikowano: 15.06.2018

Kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego

Szanowni  Państwo,

W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni pomocnikowi:

  • prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach,
  • dostęp do ochrony zdrowia w okresie wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.

Kto może być pomocnikiem rolnika?

Pomocnik to pełnoletnia osoba świadcząca odpłatnie pomoc rolnikowi przy zbiorach chmielu, owoców i warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach.

Pomocnikiem może być :

  • obywatel Polski,
  • cudzoziemiec uprawniony do wykonywania pracy na terenie Polski czy też zwolniony na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Umowa o pomocy przy zbiorach

Umowa o pomocy przy zbiorach powinna być zawarta na piśmie przed rozpoczęciem świadczenia pomocy. Powinna określać miejsce świadczenia pomocy, okres wykonywania pomocy oraz jej zakres.

Pomoc przy zbiorach obejmuje następujące czynności:

  1. zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich,
  2. usuwanie zbędnych części roślin,
  3. klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich, lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie wymienionych zbiorów do transportu, przechowywania lub sprzedaży lub związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

Wykaz produktów rolnych, przy zbiorze których pomoc świadczona przez pomocnika może być wykonywana na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach dostępny będzie na stronie internetowej KRUS pod adresem: www.krus.gov.pl.

Łączny czas świadczenia przez pomocnika pomocy na podstawie zawartych umów (jednej lub kilku, z jednym lub kilkoma rolnikami) nie może przekroczyć 180 dni w danym roku kalendarzowym. Przed zawarciem umowy rolnik powinien uzyskać od pomocnika oświadczenie o liczbie dni świadczenia pomocy, w danym roku kalendarzowym, na podstawie umów zawartych z innymi rolnikami.

 Zakres obowiązkowych ubezpieczeń pomocnika rolnika w KRUS i wysokość składek na te ubezpieczenia:

  1. Ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w zakresie ograniczonym do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej. Obowiązek ubezpieczenia pomocnika rolnika powstaje od dnia oznaczonego w umowie o pomocy przy zbiorach jako dzień rozpoczęcia świadczenia pomocy, a jeśli taki dzień nie zostanie wskazany obowiązek ubezpieczenia powstaje od dnia zawarcia umowy, a ustaje od dnia następującego po dniu, w którym pomocnik zaprzestał świadczenia pomocy wykonywanej na podstawie zawartej umowy z rolnikiem.
  1. Ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika rolnika powstaje od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a ustaje z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pomocy przy zbiorach.

Ważne

Przepisy nie dają możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pomocnika.

Szczegółowy sposób ustalania wymiaru składki dziennej na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz tabela z wyliczoną wysokością składek dziennych oraz wysokością składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym miesiącu dostępna jest na stronie internetowej KRUS.

Termin płatności składek

Składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz na ubezpieczenie zdrowotne za pomocnika rolnika, za dany miesiąc, rolnik zobowiązany jest opłacić w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.

 UWAGA

Rolnik jest zobowiązany zgłosić pomocnika do ubezpieczeń w KRUS w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach, lecz nie później niż przed upływem okresu na który zawarta została ta umowa.

Rolnik jest zobowiązany do samodzielnego wyliczenia składek i ich terminowego opłacenia, bez wezwania ze strony KRUS.

Zgłoszenie pomocnika do ubezpieczeń dokonuje się na opracowanych przez KRUS formularzach zgłoszeniowych, dostępnych na stronie internetowej Kasy oraz w jednostkach organizacyjnych KRUS.

Formularz zgłoszeniowy można złożyć w KRUS osobiście, przesłać do KRUS za pośrednictwem operatora pocztowego, a także za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Szczegółowe informacje w zakresie obejmowania ubezpieczeniami w KRUS pomocnika rolnika dostępne są na stronie internetowej Kasy. Wyjaśnień w tym zakresie udzielają również jednostki organizacyjne KRUS właściwe dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego, w którym pomocnik świadczy pomoc. Baza teleadresowa jednostek dostępna jest na stronie internetowej KRUS.

Ogłoszenie dot. odbioru odpadów z ulic B....
opublikowano: 14.06.2018

Ostrzeżenie - burze z gradem
opublikowano: 11.06.2018

Zmiana organizacji ruchu w dniu 7 czerwca 2018 r.
opublikowano: 29.05.2018

Zmiana organizacji ruchu na terenie gminy Janów Podlaski
w dniu 7 czerwca 2018 r.


W związku z uroczystymi obchodami jubileuszu „200-lecia Diecezji Siedleckiej” od godziny 14:00 ulice w Janowie Podlaskim będą zamknięte dla ruchu pojazdów ciężarowych. Samochody ciężarowe zamierzające przejechać przez Janów Podlaski będą kierowane na objazdy o czym poinformują patrole policyjne zlokalizowane w następujących miejscach:


1.    Błonie – skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 698 (Siedlce – Łosice – Konstantynów – Terespol) z drogą powiatową nr 1036L (Biała Podlaska (ul. Francuska) - Rokitno - Błonie).
2.    Klonownica Mała – skrzyżowanie dróg powiatowych nr 1031L ((dr. woj. 811 - Janów Podlaski) z drogą nr 1035L (Klonownica - Rokino - Berezówka).
3.    Ossówka – skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 811 (Sarnaki – Konstantynów – Biała Podlaska) z drogą powiatową nr 1031L  (dr. woj. 811 - Janów Podlaski).
4.    Konstantynów – skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 698 (Siedlce – Łosice – Konstantynów – Terespol) z drogą powiatową nr 1026L (Konstantynów – Gnojno).
5.    Gnojno – skrzyżowanie dróg powiatowych nr 1027L (Kózki – Serpelice) z drogą nr 1026L (Konstantynów – Gnojno).


Ruch pozostałych pojazdów (innych niż samochody ciężarowe) przejeżdżających przez Janów Podlaski w godzinach 15:30 - 19:00


Ulice 1-go Maja oraz część ulicy Siedleckiej (od skrzyżowania z ulicą Narutowicza do ulicy
1-go Maja) będą zamknięte dla ruchu. W związku z powyższym ruch pojazdów odbywał
się będzie objazdem tj. ulicami G. Narutowicza oraz A. Naruszewicza.Ruch pojazdów z pielgrzymami przybyłymi w związku z obchodami „200 – lecia Diecezji Siedleckiej” w godzinach 15:30 - 19:00
1.    Ruch autokarów wjeżdżających do Janowa Podlaskiego z kierunku:
a.    Biała Podlaska – wjazd ul. Bialską, zatrzymanie na wysokości parkingu przy Urzędzie Gminy (pielgrzymi wysiadają) - przejazd ulicami Brzeską – Kościuszki
– Al. A. Krzyształowicza – miejsce postoju parking na Stadninie Koni. W przypadku braku miejsc postojowych autokary kierowane będą do sołectwa Werchliś – parking przy Świetlicy Wiejskiej.
b.    Terespol – wjazd ul. Brzeską przejazd na ul. Bakaliową – miejsce postoju parking przy Cmentarzu Parafialnym (pielgrzymi wysiadają). W przypadku braku miejsc postojowych autokary kierowane będą do sołectwa Werchliś – parking przy Świetlicy Wiejskiej .
c.    Siedlce – wjazd ul. Siedlecką przejazd przez Stary Pawłów na parking przy zakładzie produkcyjnym MIKA – (pielgrzymi wysiadają) – autokar przez Stary Pawłów
– ul. Siedlecką kierowany jest do Nowego Pawłowa – miejsce postoju parking przy Świetlicy Wiejskiej. W przypadku braku miejsc postojowych autokary pozostają
na parkingu zakładu MIKA.
2.    Ruch samochodów osobowych wjeżdżających do Janowa Podlaskiego z kierunku:
a.    Biała Podlaska - wjazd ul. Bialską przejazd ulicami Brzeską – Kościuszki
– Al. A. Krzyształowicza – miejsce postoju łąki przy Stadninie Koni,
b.    Terespol – wjazd ul. Brzeską przejazd na ul. Podborną – miejsce postoju Targowisko Gminne,
c.    Siedlce – wjazd ul. Siedlecką przejazd ulicami G. Narutowicza – A. Mickiewicza
– Al. A. Krzyształowicza – miejsce postoju łąki przy Stadninie Koni,
Zarówno objazdy jak i parkingi dla pielgrzymów będą obsadzone przez Strażaków OSP informujących o zmianach w organizacji ruchu oraz kierujących pojazdy odpowiednimi trasami.
Autobusy i busy komunikacji publicznej w godzinach 16:00 – 19:00 będą kierowane
na objazd ulicami Gabriela Narutowicza i Adama Naruszewicza (przystanek tymczasowy na wysokości plebanii (ul. Adama Naruszewicza).
Ulice Plac Partyzantów oraz Parkowa będą zamknięte dla ruchu od godz. 6:00
do godz. 19:00.
Natomiast od godz. 15:30 ulice w centrum miejscowości będą służyły jedynie jako dojazd
do posesji, dotyczy to następujących ulic: 1-go Maja, Brzeskiej, Czesława Tańskiego, Dominikańskiej, Henryka Sienkiewicza, Marii Konopnickiej, Marsz. Józefa Piłsudskiego, Przechodniej, Siedleckiej (od ul. 1-go Maja do ul. Gabriela Narutowicza), Stanisława Moniuszki, Staroklasztornej, Starocerkiewnej, Szkolnej, oraz Walentego Skalskiego.

Celem ułatwienia przejazdu ulicami pełniącymi funkcje objazdu bądź związanymi z obsługą ruchu pielgrzymów mieszkańcy poproszeni są o nie pozostawianie w dniu uroczystości pojazdów na jezdniach następujących ulic: Adama Mickiewicza, Adama Naruszewicza,
Al. Andrzeja Krzyształowicza, Bakaliowej, Brzeskiej, Gabriela Narutowicza, Marsz. Józefa Piłsudskiego, Podbornej (od ulicy Brzeskiej do Bakaliowej), Siedleckiej oraz Tadeusza Kościuszki.

Mapa Gminy Janów Podlaski z uwzględnieniem objazdów i parkingów

Mapa osady Janów Podlaski z uwzględnieniem objazdów i parkingów

Ogłoszenie dot. pomocy żywnościowej
opublikowano: 28.05.2018