Data: 17-07-2018
Imieniny: Aleksego, Bogdana, Martyny


Aktualności

Informacja o pomocy dla poszkodowanych prod....
opublikowano: 22.06.2018

 

 

Komunikat Instytutu Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w sprawie suszy rolniczej na terenie kraju

 

Informacja Inspekcji Weterynaryjnej z dnia...
opublikowano: 22.06.2018

III edycja "OnkoRejs Granicami Polski"
opublikowano: 22.06.2018

Wójt Gminy Janów Podlaski informuje, iż objął patronatem honorowym trzecią edycję projektu OnkoRejs Granicami Polski organizowanego w terminie 24 czerwca – 30 czerwca 2018 roku, na trasie nr 12: Białowieża, Czeremcha, Niemirów, Janów Podlaski – 104km.
W tym samym czasie 34 dziesięcioosobowe grupy chorych onkologicznie i wspierających osoby chore zamierzają, w ciągu 7 dni, przejść około stukilometrowe odcinki i w ten sposób okrążyć całą Polskę. Jedna z tych grup zakończy swój odcinek w dniu 30 czerwca (sobotę) w Janowie Podlaskim.
Przez realizację tego projektu organizatorzy pragną uaktywnić osoby z problemami onkologicznymi, które nierzadko czują się odsunięte na margines życia wspólnotowego. Należy przekonać innych, że choroba nie musi izolować i prowadzić do samotności, a wręcz przeciwnie - powinna budzić ludzką solidarność i jednoczyć ludzi. Ważnym celem tych działań jest zwrócenie uwagi wszystkich Polaków na wagę profilaktyki i zaakcentowanie, że okresowe badania diagnostyczne i wczesne wykrycie raka dają szansę nawet na stuprocentowe wyleczenie. Należy także pokazać, że da się żyć z chorobą i dokonywać rzeczy, które nie są łatwe nawet dla w pełni zdrowego człowieka; że można i warto pokonywać własne słabości i życiowe ograniczenia, by czerpać radość z każdego dnia.
Projekty Fundacji OnkoRejs – Wybieram Życie cieszą się dużym zainteresowaniem mediów oraz społeczeństwa. Informacje nt. OnkoRejsu ukazywały się w serwisach informacyjnych większości stacji radiowych i telewizyjnych, w programach publicystycznych, w audycjach i reportażach społeczno-kulturalnych oraz w publikacjach prasowych (dziennikach i magazynach) i Internecie.
            Fundacja OnkoRejs – Wybieram Życie chce również zaprosić do współpracy i współorganizacji wszystkich zainteresowanych, tych zdrowych, tych w trakcie leczenia i tych, którzy zakończyli już leczenie, firmy, a także organizacje pozarządowe szczególnie niosące pomoc ludziom cierpiącym na nowotwory.
W tym dziewiczym terenie wraz z Amazonkami z Hajnówki chcielibyśmy przeprowadzić spotkania edukacyjne dotyczące profilaktyki przeciwnowotworowej różnego rodzaju nowotworów.
            Więcej na temat Fundacji OnkoRejs – Wybieram Życie oraz na temat projektów, które są realizowane mogą się Państwo dowiedzieć ze stron internetowych: http://onkorejs.pl/ oraz https://www.facebook.com/OnkoRejs/
            Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Koordynatorem projektu, Panią Moniką Puchowską, tel. 606-412-400.

 

Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych w...
opublikowano: 15.06.2018

Wójt Gminy Janów Podlaski uprzejmie informuje producentów rolnych, że mogą składać oświadczenia o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą.


Dokumenty (podane poniżej oraz dostępne w Urzędzie Gminy Janów Podlaski) należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Janów Podlaski.


Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu komisji.


Jednocześnie podajemy do wiadomości klauzulę informacyjną zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO").
Podpisaną Klauzulę informacyjną należy dołączyć do oświadczeń o oszacowanie strat.

Procedura szacowania strat dostepna jest na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html

 

Dokumety do pobrania:


- Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich

- Oświadczenie budynki

- Oświadczenie uprawy

-OŚWIADCZENIE o stratach i ilości zwierząt w gospodarstwie

- KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja KRUS dot. ubezpieczenia pomocnika rolnika
opublikowano: 15.06.2018

Kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego

Szanowni  Państwo,

W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni pomocnikowi:

  • prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach,
  • dostęp do ochrony zdrowia w okresie wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.

Kto może być pomocnikiem rolnika?

Pomocnik to pełnoletnia osoba świadcząca odpłatnie pomoc rolnikowi przy zbiorach chmielu, owoców i warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach.

Pomocnikiem może być :

  • obywatel Polski,
  • cudzoziemiec uprawniony do wykonywania pracy na terenie Polski czy też zwolniony na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Umowa o pomocy przy zbiorach

Umowa o pomocy przy zbiorach powinna być zawarta na piśmie przed rozpoczęciem świadczenia pomocy. Powinna określać miejsce świadczenia pomocy, okres wykonywania pomocy oraz jej zakres.

Pomoc przy zbiorach obejmuje następujące czynności:

  1. zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich,
  2. usuwanie zbędnych części roślin,
  3. klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich, lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie wymienionych zbiorów do transportu, przechowywania lub sprzedaży lub związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

Wykaz produktów rolnych, przy zbiorze których pomoc świadczona przez pomocnika może być wykonywana na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach dostępny będzie na stronie internetowej KRUS pod adresem: www.krus.gov.pl.

Łączny czas świadczenia przez pomocnika pomocy na podstawie zawartych umów (jednej lub kilku, z jednym lub kilkoma rolnikami) nie może przekroczyć 180 dni w danym roku kalendarzowym. Przed zawarciem umowy rolnik powinien uzyskać od pomocnika oświadczenie o liczbie dni świadczenia pomocy, w danym roku kalendarzowym, na podstawie umów zawartych z innymi rolnikami.

 Zakres obowiązkowych ubezpieczeń pomocnika rolnika w KRUS i wysokość składek na te ubezpieczenia:

  1. Ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w zakresie ograniczonym do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej. Obowiązek ubezpieczenia pomocnika rolnika powstaje od dnia oznaczonego w umowie o pomocy przy zbiorach jako dzień rozpoczęcia świadczenia pomocy, a jeśli taki dzień nie zostanie wskazany obowiązek ubezpieczenia powstaje od dnia zawarcia umowy, a ustaje od dnia następującego po dniu, w którym pomocnik zaprzestał świadczenia pomocy wykonywanej na podstawie zawartej umowy z rolnikiem.
  1. Ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika rolnika powstaje od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a ustaje z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pomocy przy zbiorach.

Ważne

Przepisy nie dają możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pomocnika.

Szczegółowy sposób ustalania wymiaru składki dziennej na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz tabela z wyliczoną wysokością składek dziennych oraz wysokością składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym miesiącu dostępna jest na stronie internetowej KRUS.

Termin płatności składek

Składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz na ubezpieczenie zdrowotne za pomocnika rolnika, za dany miesiąc, rolnik zobowiązany jest opłacić w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.

 UWAGA

Rolnik jest zobowiązany zgłosić pomocnika do ubezpieczeń w KRUS w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach, lecz nie później niż przed upływem okresu na który zawarta została ta umowa.

Rolnik jest zobowiązany do samodzielnego wyliczenia składek i ich terminowego opłacenia, bez wezwania ze strony KRUS.

Zgłoszenie pomocnika do ubezpieczeń dokonuje się na opracowanych przez KRUS formularzach zgłoszeniowych, dostępnych na stronie internetowej Kasy oraz w jednostkach organizacyjnych KRUS.

Formularz zgłoszeniowy można złożyć w KRUS osobiście, przesłać do KRUS za pośrednictwem operatora pocztowego, a także za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Szczegółowe informacje w zakresie obejmowania ubezpieczeniami w KRUS pomocnika rolnika dostępne są na stronie internetowej Kasy. Wyjaśnień w tym zakresie udzielają również jednostki organizacyjne KRUS właściwe dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego, w którym pomocnik świadczy pomoc. Baza teleadresowa jednostek dostępna jest na stronie internetowej KRUS.