Błąd: Duplicate entry '778530' for key 'PRIMARY'
Gmina Janów Podlaski - Aktualności
Data: 18-02-2019
Imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany


Aktualności

Warsztaty rękodzielnicze
opublikowano: 05.03.2012

Zaproszenie na zajecia Fitness
opublikowano: 05.03.2012

Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców
opublikowano: 28.02.2012

Centrum Doradztwa Finansowego zaprasza przedsiębiorców i ich pracowników, planujących rozszerzenie profilu działalności gospodarczej o usługi budowlane z terenu powiatów: łukowskiego, bialskiego, radzyńskiego, lubartowskiego, parczewskiego, ryckiego lub puławskiego do udziału  w BEZPŁATNYCH szkoleniach zawodowych w ramach projektu „Inwestycja w kadry szansą na rozszerzenie profilu działalności gospodarczej”.

Uczestnictwo w projekcie objęte jest regułami pomocy de minimis zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r.

 

Projekt „Inwestycja w kadry szansą na rozszerzenie profilu działalności gospodarczej” współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w regionie.

Okres realizacji projektu: 01.02.2012 r. do 31.01.2014 r. 

 

Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe na stronie internetowej www.cdf.lukow.pl/projekty/inwestycjawkadry

Dzień Kobiet
opublikowano: 27.02.2012

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu...
opublikowano: 20.02.2012

OGŁOSZENIE

wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
z zakresu kultury fizycznej i sportu 

 

na podstawie art. 15 ust. 2j i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536, z późn. zm.) informuję, że
w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu wybrano ofertę złożoną przez:

Gminny Klub Sportowy „JANOWIA” w Janowie Podlaskim

Nazwa zadanie publicznego:

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Janów Podlaski”

realizowanego w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie i wspieranie rozwoju piłki nożnej na terenie Gminy Janów Podlaski.

 

Wysokość przyznanych środków publicznych:

40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez Gminny Klub Sportowy na rzecz rozwoju i promocji Gminy Janów Podlaski spełnia wymogi określone w ustawie oraz w ogłoszeniu o konkursie. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania mieści się w kwocie środków publicznych przeznaczonych na jego realizację.